PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

 
Lá tim ẻo lả theo cành
Hoa thương nhánh lá mộng lành quẩn quanh
Dẫu đời sống thật mong manh
Hoa màu tím nhớ yêu nhành lá tim
 
Lá tim xanh biếc nỗi niềm

Vờn quanh hoa tím chiều nghiêng sắc màu
Lá hoa nào chẳng biết đau
Chỉ là khéo giấu thâm sâu đáy lòng…

latimhoatim

Songthy